Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0044 Det nye ridehus

Oppført i 1900 som ridehus / ekserserhus, beliggende i vestre del av ytre festning, parallelt med "Det gamle ridehus" (inv. Nr. 0043). Utmurt bindingsverkskonstruksjon med saltak som understøttes av en Polonceau-inspirert fagverkkonstruksjon i tre og stål. Det er en rikt utformet bygning som er forholdsvis godt bevart.

Inventaropplysninger
Inventarnavn Det nye ridehus
Inventarnummer 0044
Byggeår 1900
Opprinnelig bruk Ridehus
Nåværende bruk Lager
Ant. etg. 1
Vernestatus Fredet
Verneomfang Eksteriør: Hele. Interiør: Opprinnelige og eldre deler av interiør med, takverk, himling, panel, brystning listverk og dører. Nyere øvingslokaler inngår ikke
Vernebegrunnelse Forholdsvis rikt utformet, utmurt bindingsverksbygning med interessant ingeniørmessig løst takkonstruksjon basert på bruk av stålstag som tar opp strekk-krefter. Oppført etter en eldre modell. Forholdsvis godt bevart, bl.a. en del opprinnelige vinduer.
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Grunn/fundament Betongfundamenter med armeringsjern i over- og underkant. Kjeller av betong — bygget som slamavvanningsanlegg — under en liten del av bygget. Her er både gulv, vegger og himling av betong.
Bæresystem Utmurt bindingsverk.
Vegger Utmurt bindingsverk med regelmessig plasserte skråstivere, i hovedsak over og under vindusfeltene samt i hjørnene. Fasede hjørner i sveitserstil. Bindingsverk er malt utvendig i samme brunfarge som vinduer, porter og dører. NIKU avdekket følgende farvestratigrafi på opprinnelig bindingsverk: 1: Brunlig grunning, Oljeholdig lag. 2: Lys grå, Oljebasert (2500-N). 3: Grå/grønn, Oljebasert (7010-G50Y). 4: Lys rødbrun, Oljebasert (6010-Y70R / 7010-Y70R). 5: Mørk brun Alkydmaling (8010-Y50R). 6: Mørk rødlig brun, Alkydmaling (6020-Y80R / 6020-Y70R). Opprinnelige vinduer har samme farvestratigrafi som bindingsverk, men kun fargene 4-6. Dette kan skyldes at bindingsverk og andre komponenter er overført fra det gamle ridehuset på Vippetangen (jfr. historikk), mens vinduene ble nyprodusert. En annen mulighet er at vinduene ved en oppussing er blitt helt skrapt ned før påføring av brunmaling. Teglfeltene består av 1-stens teglmur med rundfuger. Teglen er trukket ca 2-3 cm inn fra bindingsverkets ytterliv. Tildels betydelig variasjon i fugetyper og farge på fuger tyder på at kun deler av murverket er originalt. Bindingsverket er utbedret/utskiftet en rekke steder. Utbedringene er utført på ulik måte, fra full utskifting av større partier (gavlvegg nord etter stor åpning), utskiftinger av enkeltkomponenter, til innfellinger av mindre biter/deler av enkeltkomponenter. På langveggene danner hver 3. veggstolpe understøttelse for taksperre. Ved 2. losholt nedenfra er takkonstruksjonens skråstrevere innfelt/lasket på stolpen, med synlige ender utvendig. Toppsvill/reim er utvendig kledd med stående panel. Innfesting av takkonstruksjonens strekkstag er synlig utvendig med stålplate og mutter. Over og under vinduene samt i fasadenes ender er det skråavstivninger/kryss. På gavlveggene er losholtene gjennomgående i vindusfeltene. Det er kryssfelt i flere posisjoner. Det er gjennomgående reim i høyde med toppsvill på langvegger. Nordre gavlvegg er forsterket innvendig med stålkonstruksjoner, som antas å ha vært montert for tidligere stor port/transportåpning, som senere er lukket.
Vinduer Krysspostvinduer med spiss avslutning og med ett til to glass pr ramme. Tilsv. inv. nr. 33.
Dører Tofløyet panelt skyveport. Nyere, panelt ytterdør. Porten mot nord er montert i et nyere veggfelt etter at en stor kjøreport (etablert på 60-tallet) er lukket. Portens historie er ukjent, men ut fra portens utforming kan det ikke utelukkes at den har stått i bygningen før den store kjøreporten ble bygget. Der hvor dagens port mot øst står var det tidligere et vindfang/tilbygg i utmurt bindingsverk. Dette er senere fjernet, og feltet hvor dette stod er senere kledd med faspanel. Det er ikke kjent om dagens port har vært plassert i opprinnelig løsning. Port mot nord er en stor kjøreport som er etablert på 60-tallet. [44-farger-1]
Tak Saltak med åser understøttet av en Polonceau-inspirert fagverkkonstruksjon i tre og stål, tekket med takpapp. Himlingen (fra møte tak til topp brystning) panelt med staffpanel.

1900
Oppført for kommunens regning som kopi av og erstatning for Ridehuset på Vippetangen som kommunen overtok for riving samme år. (Dette var berider Hetagers tidligere ridehus som Forsvaret hadde overtatt i 1893).
1930 - 1940
Oppføringen av kloakkrenseanlegget hadde konsekvenser for bygning 44. På et bilde datert 1936 ses bygningens sydvestre hjørne støttet opp. Dette harmonerer med at partier på både sydvegg og vestvegg er murt med en annen type tegl enn den opprinnelige. Det er sannsynlig at hele vestveggen samt vestre deler av begge gavlene ble tilpasset et nytt og høyere terrengnivå som følge av renseanlegget. I dette lå etablering av nytt fundament i støpt betong samt kapping av stolper m.v., og utlegging av ny svill. Utforming av sokkel/svill/beslag m.v. er ens på alle husets sider, noe som kan tyde på at slik omfattende utbedring ble gjort samtidig. Videre kan det antas at ommuringer i det syd/vestre hjørnet også kan tilskrives denne fasen.
1945
Lager for Hærmuseet. På et bilde av dette lageret sees den skrådde brystningen fra bygningens tid som ridehus (helningen er etablert for at rytterens ben ikke skal komme i klem når hesten rir langs veggen). Den originale brystningen er bevart i et lite felt, og omfattende supplert under rehabiliteringen i 2007.
1975
Anlagt slamavvanningsstasjon for det kommunale kloakkrenseanlegg. Etablering av kummer/kjeller, samt ny utvidet port i nordfasaden. Resten av bygningen benyttet av Vann- og kloakkvesenets idrettslag.
1978
Innredet personalgarderobe for Oslo kommunes parkvesen langs vestre side.
1979
Innredning av rodestasjon for Park og Idrettsvesenet innebar etablering av «varme» rom i bygningens nordvestre hjørne samt utskifting av 3 stk vinduer. Usikkert om port i sydfasaden ble utvidet samtidig.
1989
Innredet publikumstoaletter i sydøstre hjørne. Endringen var godkjent av Riksantikvaren.
1996
I bruk for festningens vedlikeholdstjeneste. Slamavvanningsanlegget tidligere fjernet
2005 - 2007
Bygningen tilpasset ny bruk som øvingslokaler for Forsvarets stabsmusikkorps (FSMK). Nye, isolerte øvingsrom ble bygget innenfor eksisterende vegger, med en gangbar sone mellom. Innredningen ble laget for å være reversibel. Arkitekter: 4 B Arkitekter AS for ny innredning og Arkitektskap AS for rehabilitering av eksisterende bygning. På dette tidspunkt hadde bygningen et betydelig vedlikeholdsetterslep og omfattende skader: Det var setninger/deformasjoner på enkelte steder, og veggen bulte ut i partier. Særlig på vestfasaden og ved rullestolsrampe på østfasaden lå terrenget for høyt mot bunnsvill, med betydelige råteskader til følge. Råte fantes også i horisontale elementer (losholter og karmer), i sammenføyninger og der beslag leder vann inn mot endeved/snittflater, og uttørking ikke er like god som på øvrige deler av fasaden. Murverket hadde omfattende skader: felter hadde forskjøvet seg i forhold til bindingsverket, felter hadde sprukket, fuger var dårlige og det manglet stedvis spekking mot treverk. I flere av feltene med kryssavstivning var murverket løsnet fra bindingsverket og falt innover i veggen. Poinceau-konstruksjonen var delvis skadet (vridd) og i behov av utbedring. Utvendig ble bygningen totalrehabilitert med hensyn til konstruktive skader, tak ble tekket om med ny koksgrå takpapp; alt treverk ble malt, og alle vinduer ble enten rehabilitert (opprinnelige) eller (sekundære) erstattet med kopier av opprinnelige. Vinduene med gerikter og foringer ble malt med linoljemaling 3010-Y30R Innvendig ble takkonstruksjon skadeutbedret, børstet og vasket; panel på vegger (over brystning) ble supplert der hvor den tidligere var fjernet. Den ikke originale brystningen ble fjernet og ny skrå brystning satt opp i tilnærmet opprinnelig utførelse. Brystningen på langveggene lages av liggende rupanel og skrås innover i bunnen som den opprinnelige, og malt med linoljemaling 3020-Y30R.

Ingen treff