Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0059 Kommandantskapet

Bygningen er oppført i år 1800 på ytre festning. Huset ble bygget på samme tomt som den tidligere kapteinløytnantboligen fra 1745, som man kan finne rester av i grunnmur og veggtømmer. Huset er oppført som en laftekonstruksjon, panelt både utvendig og innvendig, med saltak tekket med tegltakstein. Det er et tidstypisk og meget godt bevart bolighus med forholdsvis enkle detaljerte empireformer.

Inventaropplysninger
Inventarnavn Kapteinvaktmesterboligen/Plassmajorboligen
Inventarnummer 0059
Byggeår 1800
Arkitekt Patroculus von Hirsch
Opprinnelig bruk Bolig
Nåværende bruk Kontorer/ Bolig
Ant. etg. 2
Vernestatus Fredet
Verneomfang Eksteriør: Hele, inkludert. sidebygningen. Interiør: Hele, inkludert. sidebygningen.
Vernebegrunnelse Tidstypisk panelt bolighus i forholdsvis enkelt detaljerte empireformer. Meget godt bevart med stor grad av opprinnelige paneler, belistninger og innvendige dører. Noen eldre vinduer bevart i sidefløy. Grunnmur og veggtømmer kan inneholde rester av den tidligere kapteinløytnantboligen fra 1745 på samme tomt.
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Grunn/fundament Huset står delvis på bruddsteinsmur, delvis på betongmur. Liten kjeller med gulv støpt på kult og vegger av pusset tegl og betong.
Bæresystem Hovedbygningen: laftekonstruksjon. Sidebygningen: utmurt bindingsverkskonstruksjon.
Vegger Hovedbygningen har ut- og innvendig panelte laftevegger. Sidebygningen har ut- og innvendig panelte vegger av utmurt bindingsverk. Branngavl mot bygning 58: Eksteriørt er bygningen historisk korrekt farvesatt med linoljemaling, og fremstår med samme farveholdning som ved ferdigstillelsen. I interiørene er farvesettingen av tre rom i første etasje, 101, 102 og 103, basert på de eldste dokumenterte fasene dokumentert i NIKUs rapport 74/2010. I de øvrige rommene tok man utgangspunkt i de tre rommene som var undersøkt og brukte farvene derfra, stort sett lag nr. 2. Interiørt er alle dører, dørgerikter, gulvlister og vinduer malt perlegrå, mens alle brannmurer, alle bordtak i hovedbygningen og gipstakene i rom 211 og 212 samt alle taklister er malt hvite.
Vinduer Firerams krysspostvinduer med ett- og to glass i rammen.
Dører Tofløyet fyllingsdør med smårutete vindusfelt.
Tak Hovedbygningen har saltak, tilbygg har saltak og pulttak. Takene er tekket med enkeltkrum tegltakstel.
Piper Tre teglsteinspiper.

1743
Den gamle kommandantbolig revet fordi den stod for nær det nye kruttårnet. Sannsynligvis refererer dette til Kronprinsens kruttårn, som stod ferdig i 1755, og som kanskje var under oppførelse.
1745
Ny kommandantbolig i en etasje ferdig oppført i 1745. Sidebygningen hadde privet, vedskjul, og kombinert stall og fjøs.
1757
Det foreligger en opptegning av H.J. Scheel av den daværende kommandantboligen fra dette året.
1798
Dagens bygning planlagt/tegnet. Tegningen er datert 1798 signert Patrocolus Hirsch for kaptein Christian von Juell. Tegningen viser en strengt symmetrisk midtgangsplan. Hovedhuset har en vinkelfløy i tømmer og er panelt. Sidefløyen er vist som enetasjes bygning i bindingsverk. I sidefløyen er plassert pikekammer, kjøkken med spiskammer og drengestue, samt fjøs til to kyr, privet og stall til 4 hester. Øvrige uthus — som ikke lenger i eksisterer — i gården var av utmurt bindingsverk.
1800
Dagens bolig oppført. Besiktigelsesforretningen fra året supplerer tegningen som kilde til hvordan bygningen fremstod ved oppførelsen: «Hovedbygningen er opført paa Graastens Fundament i 2 etager af Laftwærk eller Tømmer med Tag- og Mønnestens Tag, underklæd med Bord, tilligemed Blikrender og Tuder over Hovedindgangsdøren, nemlig til Gaden og Gaarden. For Hovedindgangen fra Gaden en Trappe mod Opgang fra 2de Sider med Gelenderværk. 1.ste Etage, deri Forstue igjennem hele Bygningen. For Hovedindgangen en dobbelt bekled Gadedør med Hollandske Hængsler, dobbelte dito Laase med medsing Trykkere og Skildter, paa hver Side af Doren 2. Vindueskarmer med Losholt og 3. store Glasruder. For Udgangen til Gaarden en dobbelt beklæd Dør med hængsler, laas og videre Behør, samt en Vindueskarm med engelske Rammer og Glasruder. No1. Værelset paa høyre Haand for samme en dobbelt Dør med Holandske Hængsler, indstukken Laas, indgrøben Skooder med Mæssing med Mæssing Trykkere og Skildter og videre behør. 5. Fag Winndueskarmer med Losholter og 4. Rammer udi hver Karm med store Glasruder i Kit med behørig dobbelt Beslagforspunt. Døre og Vinduer perlefarve mahlet. Gulvet af 2. Tms Planker nedlagt med Stifter. Loftets panelet under Bielkerne. En saakaldet 3. Etages nye Vaseovn ned Rør og Døre og Fodstykker af Træe. No.2 Værelse paa vænstre Haand, i alle Deele indrettet som næstforbeskreven Værelse undtagen at Gulvet er af 4. 24. Fods 2. Tms Planker, nedlagt med Stifter, og Kakkelovnen er saakaldet 3. etasjes Vaseovn med Træe Fodstykke, og ikkund 3. Fag Vinduer med store Glasruder. No.3. Hertil indgangen fra No.2 en dobbelt Dør lige som i Værelset No. 1 beskreven, med 2. fag Windueskarme med engelske Rammer med Behørig Beslag til Gaarden. Gulvet og Loftet ligesom i Værelset No.1. En saakaldet Jomfrueovn af 3 Etager. Herfra Udgsng til Forstuen med enkelt Dør og behørig Beslag forsynet. Derfra til Værelset No. 4: Indgangen forsynet med enkelt Dør med behørig beslag. Deri 1. Fag Vindueskarmer med Losholter og 4. Rammer med store Glasruder. Kakkelovnen og Loftet ligesom i No. 3. Herfra en dobbelt dør til No. 1 af lige Beskaffenhed som de forhen beskrevne dobbelte Døre. En Vindueskarm med engelske Rammer til Gaarden, samt en enkelt Dør med behørig Beslag til Kiøkkenet. Gulvet af 24. Fods Furreplanker. Fra 1te. til 2.dre Etage indklæd trappe i 3de Løb med Gelenderværk. Under Trappen et Trappekammer med Dør, Laas og behørige Hængsler, samt en Bord Afdeling imellem begge Forstuer med laasfærdig Dør og Beslag. 2den Etage: i Forstuen en stor Vindueskarm med Losholter og 6. Rammer og store Glasruder med behørig Beslag. No.5. Værelset paa vænstre Haand, i alle Deele ligesom No1, undtagen at Gulvet er af 24. Fods 2. Tms Planker med Stifter. No 6. Værelset paa høyre Haand er lige i alle henseender med Værelse No.2 i underste Etage, undtagen at Gulvet er lagt af 12. Fods Planker, En Kakkelovn af 2. Etager med Dør, Tud og Feyerdør. Herfra indgang med dobbelt Dør til Værelset No 7, i alle Dele indrettet ligesom Værelset No. 3. Herfra Udgang til Forstuen med enkelt Dør med behørig Beslag. I selve Forstuen en Vindueskarm med engelske Rammer og behørigt Beslag, samt en Bord Afdeling med dør og behørige Lukkelser. Herfra til Værelset No. 8: der i alle henseender er ligedan indrettet som No. 4 i underste Etage, med undtagelse af det engelske Fag Vinduer til Gaarden, og Døren til Kiøkkenet, som i 2dre Etage ey finder Sted. Gulvet i Forstuen saavel i nederste som øverste Etage af 3 Toms Gran- Lasteplanker. Loftet over hele Bygningen, hertil en indklæd Trappe af 2de Løb med Gelenderværk, samt for selve Loftet en Dør med Laas og behørig Beslag forsynt. I den østre og vestre Gavl Vindueskarm med engelske Rammer og Beslag. Selve Loftet belagt med Fyld af Leer og høvlet Bordgulv. Igjennem heele Hovedbygnigen opført ligefra Grunden af 2de Skorsteenspiber med 2de Rammer og Feyerdøre. Tvende Bi[---] Kieldere under Hovedbygningen, dertil Nedgang af en Steentrappe med et Skuue over af Stændervæerk med indmurede Fag og Tagsteen belagt. I selve Kielderen er muret Rende af Graasteen, som leder Vandet i en anbragt Reservoir, hvori en Pompe til Vandets Udpompning. En stor enkelt beklæd Dør til hver Kielder. For Nedgangen en beklæd Dør med behørig Beslag og Lukkelse. Til Lysning i Kielderen igjennem muren 3de Plankekarmer med Glasruder og Jerngitter.» For økonomibygningens del er det stort sett gulvene som beskrives: «Kiøkkenet: Gulvet af planker. Spiskammeret: en Afdeling af 3 Toms planker med Dør og behørig beslag. 2 fag Blyevinduer med Jernstænger forsynt. Pigernes kammer: Gulv av planker Drengestuen: Gulvet af Planker Hestestalden: Plankegulv Fæhuset: Gulver og baaser af 4 Toms Granplanker. En madbod: Af laftværk med bordklædning, så vel ind som utvendig, Gulvet af muurstene paa Kant. Et Veedskur: Af Stænderværk med Bordklædning, og Taget med tagsteene belagt. Et svinehus: af samme Indretning med dør og beslag. En stor port til gaarden med complet Beslag laas og Jernlemmer.»
1803 - 1807
Gulvene var tydelig ikke lagt med tilstrekkelig luftning mot grunnen, for i 1803 og -07 måtte det legges nye gulv i flere være værelser og settes inn jernrister mot krypkjeller.
1808
Hovedbygningen panelt
1809
Hovedbygningen malt med tranfarge, «oliven coleur».
1820
En stor ny trapp oppsatt foran hovedinngangen, grunnet «med graae oliefarve». Dagligstuen til venstre malt med grønn oljefarve (det menes nok her den panelte brystningen) og veggene (nok over brystningen) og taket med hvit limfarve.
1821
«I saavel hoved- og sidebygningen ere samtlige døre og vinduer conserverede med oliemaling. Væggerne i de ubeklædte værelser ere skavede.»
1824
«Tagene efterseede og forbedrede med en del nye tagsteen, samt vinduene med nye glasruder.» Fra dette året finnes en tegning signert Rosén med forslag til ominnredning av huset. Rommene er delt opp, trappehuset endret, skorsteinene flyttet lengre fra hverandre m.m. Forslaget ble delvis realisert, det omfattet også sidebygningen.
1830
Utvendig malt i blygrå stenfarge med hvite detaljer.
1862
Inneholdt 13 værelser og «en saakaldet Retsal». Benyttet som kontorer og bolig for plassmajoren.
1868
Rominndeling ble noe forandret, ildstedene ble flyttet og trappen fikk sin nåværende utforming.
1880
1. etg. i hovedbygn. benyttet som kontorer for plassmajoren (4 rom) og 2. brigade (2 rom), i 2. etg. 6 roms leilighet for plassmajoren.
1902
Plantegning viser dobbel inngang fra bakgården og en fra hagesiden.
1911
Sidebygningen innredet til kontorer for Dragonregimentet. Det lages et betonggulv med overliggende bord. Dengang var det en stigetrapp til det uinnredede loftet.
1929
Det ble montert en vanlig trapp ved siden av pipen i enden av 113 gang. Dette medførte sannsynligvis fjerning av en gammel grue. Rom 121 ble samtidig sannsynligvis utvidet mot vest. [Rapport _Helland_final]
1930
2 kontorrom for kommandanten avdelt av 2. brigades kontorer.
1948
Dagens trapp til loftsetasjen sannsynligvis etablert i forbindelse med innredning av sidebygningen til kontorer for Forvarets bygningstjeneste. Antall malinglag tyder på at trappen kan ha blitt flyttet fra et annet sted i sidefløyen eller fra en annen bygning. Samtidig ble trolig veggen mot vest i trapperommet trukket lenger mot øst. [Rapport _Helland_final]
1973
Kommandantens spisestue restaurert i opprinnelige farger.
1977
Skifting av vinduer i 2. etasje mot Festningsplassen. Vinduene fikk samme sprosseinndeling, -dimensjon, -profil og rutestørrelse som de gamle. Til forskjell fra de gamle har de imidlertid innadslående varevinduer med anslag mot karmen. Utvendig fargerestaurering i grå sandsteinsfarge antagelig utført samtidig.
1979
To rom i 1.etasje mot sydvest slått sammen. Skilleveggen var en senere tilføyelse og kunne fjernes. Det ble lagt nytt furugulv, nye fotlister, m.m.
1980
Nye bordgulv i 1. etg.
1985
Nye bordgulv i 1. etg.
1995
Det søkes om tillatelse til innvendig istandsetting av sidebygning, samt utvendig maling og skifte av tre ytterdører mot kommandanthagen i hovedbygningen.
2006
Nytt kjøkken i hovedbygningens 2. etasje samt oppussing av kontorer i sidefløyen. Arbeidene bestod i frilegging av eldre overflater under nyere innkledning og belegg, frilagte bordgulv ble slipt og oljet med klar treolje, øvrige frilagte overflater i begge etasjer ble forarbeidet og malt med linoljemaling. Nyere innvendig delevegg (med dør) mellom rom 119 og 120 ble erstattet av stendervegg med isolasjon og vekselpanel på begge sider (eksisterende dør gjenbrukt), ny kalkpuss påført eksponert pipeløp i rom 113. To toaletter (rom 115 og 116) slått sammen, med ny flislagt dusj. Minikjøkken i rom 219 flyttet til nytt kjøkken i rom 120. Listverk stedvis supplert med kopier av eksisterende. Gulvene i 1. etasje ble etter sliping behandlet med pigmentert olje.
2010 - 2011
Bygningen omfattende rehabilitert med FB Utvikling som prosjektledelse og Longva Arkitekter AS som prosjekterende arkitekt, med Nasjonale Festningsverk som kulturminnefaglig rådgiver og delansvarlig for interiørprosjektering. Bygningen skulle nå tjene som embetsbolig for forsvarssjefen og som representasjonslokaler og møterom for ham og Forsvarets ledelse. Eksisterende bolig i 2. etasje skulle videreføres, men rehabiliteres og få nødvendige tilleggsrom i sidefløy og på loft. 1. etasje skulle endres fra kontor- til representasjonsformål. Intensjonen var å gi bygningen et helhetlig preg for å fremheve dens alder og historiske egenart. Dette skulle oppnås ved å fjerne nyere endringer som ikke ble vurdert som viktige, fremheve opprinnelige elementer, gjenskape en harmonisk, stilhistorisk korrekt fargesetting samt tilbakeføre viktige arkitektoniske elementer, som listverk, døråpninger mv. Samtidig skulle en rekke moderne bruks- og sikkerhetskrav ivaretas, herunder elektriske installasjoner, alarmanlegg, sprinkleranlegg, nye toaletter og bad, nytt kjøkken, isolasjon og nyinnredning av loft, ventilasjon, varmeanlegg med radiatorer samt universell utforming i 1. etasje. 1. etasje skulle innredes som representasjonslokaler. Det ble lagt vekt på å innrede med belysning, møbler, lamper og kunst som både er funksjonelle og understreker husets særpreg. Det ble innredet med en blanding av nye og gamle elementer. Eksempler på eldre, tidstypiske elementer, hovedsakelig i senempire, er speil, stoler, bord, lysekroner mv. Disse ble supplert med moderne elementer samt nyproduserte lamper mv. tilpasset et historisk interiør. Det ble differensiert mellom de ulike rom og mellom hovedbygningen og sidebygningen. I 2. etasje og på loft ble eksisterende karakter bevart i flere rom, mens andre rom fikk nye tregulv og tapeter/farger basert på fargeundersøkelser og arkitektoniske/kulturhistoriske overveielser der det ikke fantes dokumentasjon. Bad, toaletter og vaskerom er fornyet i sin helhet og har fått en moderne utforming, men farge- og materialholdningen er søkt avstemt mot øvrig interiør. Hagen og gårdsplassen ble også oppgradert, dels for å understreke husets karakter, dels for å møte nye bruks- og sikkerhetskrav. Arbeidene inkluderte nye støttemurer, stakitt- og smijernsgjerde, beplantning og lysthus (se katalogen for 0072).

Ingen treff