Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0050 Gymsal og portnerbolig

Tidligere portnerbolig for verkstedet (inv.nr 52) oppført i 1865, beliggende på ytre festning ved Grev Wedels plass. Bygningen har i senere tid blitt utvidet og ombygd til både bolig og gymnastikksal. Det er et tidstypisk anlegg i historismens engelsk/tyske bruksarkitektur i upusset rød tegl, med godt bevart eksteriør.
Inventaropplysninger      
Inventarnavn Gymsal og portnerbolig
Inventarnummer 0050
Byggeår 1865
Arkitekt Ant. Schirmer og von Hanno
Opprinnelig bruk Bolig
Nåværende bruk Treningssal, kontor
Ant. etg. 1,5
Vernestatus Fredet
Verneomfang Eksteriør: Hele. Interiør: Hovedstruktur, takkonstruksjon gymsal, trapp til loft i søndre del og synlige og skjulte bevarte opprinnelige dører, himlinger, paneler og listverk.
Vernebegrunnelse Helhetlig anlegg til tross for forskjellige byggeperioder. Tidstypisk anlegg i historismens engelsk/tyske bruksarkitektur i upusset rød tegl. Godt bevart eksteriør. Ant. opprinnelige vinduer i tidl. portnerboligs syd- og vestfasade.
Eksteriør    
Bygningsdel Beskrivelse  
Grunn/fundament Bruddsteinsgrunnmur med sokkelgesims av huggen granitt. Kjelleren under boligen har bruddsteinsmur, pusset tegl og platekledning. Fliser og linoleum på gulvet. Fyrromskjelleren har murte hvelv og gulvet er støpt på kult.  
Bæresystem Bærende teglsteinskonstruksjon. Trebjelkelag i portnerboligen  
Vegger Tosteins fuget teglsteinsmur med profilert gesims. Portnerboligen og gymsalen har forhøyete gavler.  
Vinduer I portnerboligen er det originale firerams krysspostvinduer med rundbuet avslutning. Nye en- og torams samt krysspostvinduer. I midtfløyen samt gymsalen er det nye treramsvinduer med rundbuet avslutning.  
Dører I portnerboligen er det enfløyet fyllingsdør med enrams vindusfelt over. I midtfløyen og gymsalen er det tofløyete fyllingsdører med enrams rundbuet smårutet vindusfelt over.  
Tak Gymsalen har saltak tekket med flat falset tegl. Den har et inngangsparti med pulttak tekket med blikk. Midtfløyen har saltak som er sammenbygd med portnerboligen og gymsalen, tekket med blikk. Portnerboligen har saltak tekket med blikk.  
Piper Portnerboligen har en teglsteinspipe, midtfløyen to og gymsalen fire. I tillegg er det flere ventilasjonsavkast.  

1865
Oppført som portnerbolig for verkstedet (inv.nr. 52) for kombinert portner og kalefaktor i verkstedet i 1.etg. og for en maskinfyrbøter i loftsetasjen.
1910 - 1911
Hele bygningen omgjort til bolig for Krigsskolens vaktmester med bl.a. et arrestrom på loftet. Forlenget mot nord med Krigsskolens instruksjonssal og dessuten med skolens gymnastikksal i vinkel i nord. I gymnastikksalens inngangsparti et våpenrom og et omkledningsrom. Finansiert ved salget av den gamle krigsskolens indre tomteareal i Tollbodgt. 10.
1938
Innredet dusj, garderobe, WC
1948 - 1963
En del forandringer i undervisningsrommene
1988
Bygningen rehabilitert. Midtfløyen hvor instruksjonssalen lå, ble bygget om til garderober, kontor og øvingsrom. Det ble også etablert en ny forbindelse fra midtfløyen til portnerboligen. Bygningen fikk ventilasjonsanlegg. I gymnastikksalen ble det etablert flere nivåer, dels med støpt betongdekke med innstøpte ventilasjonskanaler. Det ble foretatt etterisolering av taket og montert akustiske lydabsorbenter på vegger og tak i gymnastikksalen. Vinduer og dører ble skiftet ut med unntak av vinduene i portnerboligen.
2005 - 2006
Den tidligere gymsalen tilbakeført til treningssal. Tilbakeføringen innebar at midtfløyen ble bygget om innvendig med riving av eksisterende delevegger og oppføring av nye. Mot øst ble det etablert dusj og garderober med tilhørende vann og avløp. Gulvet over krypkjeller var stedvis råtesoppangrepet og måtte skiftes ut. Riksantikvaren aksepterte at krypkjeller ble gjenfylt med løs lettklinkerbetong med overliggende støpt dekke i våtromssonen. Øvrig bjelkelag ble derimot utbedret. På loftet ble eksisterende teknisk rom utvidet i bygningens fulle bredde med ny trapp med direkte adkomst fra midtfløyen. Eksteriørt medførte ombyggingen at rullestolrampe ble etablert ved inngangen til midtfløyen, og ny ytterdør til midtfløyen. Denne ble utformet som en tofløyet, tradisjonell fyllingsdør etter mønster av den opprinnelige, med fyllinger av heltre innfelt i ramtrærne. Den eksisterende døren var fra ombyggingen i 1987 og ble ikke ivaretatt. Over tak måtte det aksepteres at en ny pipehatt på takflaten som vender mot Gamle Logen ble utformet i samsvar med de eksisterende, rektangulære hattene, fordi en tradisjonelt utformet var uforenlig med tekniske krav. Et avkast mot øst kunne utformes som en rett, sirkelformet pipe med skrå avskjæring som følger takets vinkel. Arkitekt: Myklebust Øvrebø Arkitekter AS.

Ingen treff