Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0001/seksjon 2 Hovedfortet/ trappetårnet

Inventaropplysninger
Inventarnavn seksjon 2 Hovedfortet/ trappetårnet
Inventarnummer 0001
Byggeår 1853
Arkitekt Wilhelm von Hanno
Opprinnelig bruk Trappetårn med utkikksplattform
Nåværende bruk Trappetårn
Ant. etg. 2 (opprinnelig 3)
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Grunn/fundament Avtrappet base, brutt av inngangspartiet som er inntrukket og kantet med rundhugget sten.
Bæresystem Bær ende murkonstruksjon. Trappen er bygget omkring en hul sylinder av mursten. Løpende trappegang
Vegger Utvendig huggen granitt, innvendig mursten.
Vinduer Mot borggården ett rundt og to rektangulær e vinduer, alle i dype nisjer
Dører Dobbeltfløyet treport med foranliggende granittrapp.
Tak Støpt flate som går i ett med kjernens tak. Utgangen til taket er overdekket av en enkel trekonstruksjon med dør.

1 Riksarkivet, OSCF, Ingeniørvesenets arkiv, boks nr. 60: Inventarprotokoll for tiden fra 1. juli 1878 til 30. juni 1881.

2 Forslaget om nedtagelse vakte sterke følelser. Man kan bl.a. lese av et brev fra ingeniørkaptein O. Fougner til Generalinspektøren og chefen for Ingeniørvaabenet, datert 30. juni 1889, at han ønsket utsatt nedrivelsen af dette «smukke og kostbare Bygværk af huggen Sten», hvis «Bortkastelse i Fylding» han anser «mindre passende». Til dette repliserer distriktsingeniøren i et brev til Generalinspektøren ant. av februar 1890: «Jeg erkjender ogsaa fuldt ud, at det er saare beklagelig, at dette smukke Taarn paa saadan Maade skulde ødelegges, men selv om dets Nedrivelse og delvis «Bortkastelse i Fylding» maatte anses som vandalisme, tror jeg dog, at dermed ikke bør udsættes i Betragtning af at Taarnets Bestaaen i Tilfælde af Angreb turde blive en endnu større Vandalisme.» (Riksarkivet: OSCF; Ingeniørdetasjementets arkiv, boks 7: kopibok for perioden april 1889 til aug. 1891).

1853
Trappetårnet var opprinnelig en etasje høyere. Etasjen var utkraget og forsynt med en krenellert brystmur av granitt (jfr. tegning). Over den hule mursylinderen i tårnets sentrum fantes en traverskran som stod i forbindelse med «en udenfor Taarnet, paa Kjernens Tagbatteri staaende Svingkran af Jern, hvilken Kran er fæstet til Taarnets Ydermur.» 1 Kranene ble brukt til å transportere ammunisjon o.a. opp til takbatteriet på Kjernens tak. Tårnets tak var dekket med «Portlands-Cement».
1878 - 1879
Teglsylinderen rundt den innvendige vindeltrappen ble pusset innvendig.
1890
Dels pga. artilleriutviklingen, dels fordi man hadde innsett at øverste del av Trappetårnet fungerte som et utmerket siktemål ved lav tåke, ble det besluttet å ta ned den øverste delen av tårnet. Dette arbeidet var på det nærmeste avsluttet den 22. mai. 2 Tårnet ble etter dette overdekket med tretak som taket i Kjernen.
1926
Alle innvendige murflater i fortet malt med limfarve.

Ingen treff