Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0009 Båtmannsstua

Inventaropplysninger
Inventarnavn Båtmannsstua
Inventarnummer 0009
Byggeår 1750-årene?
Opprinnelig bruk Sivil bruk, ant. gjestgiveri
Nåværende bruk Administrasjon/kontor
Ant. etg. 2
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Grunn/fundament Undermurer av gråsten
Bæresystem Dels lafteverk, dels fagmurt bindingsverk. Bordgulv med vinylbelegg på bjelkelag med stubbeloft
Vegger Mot øst lafteverk, mot vest fagmurt bindingsverk. Svalgang langs nordveggen av bordkledt stenderverk. Veggene er utvendig kledd med nyere faset tømmermannspanel, innvendig dels med nyere skyggepanel, dels med gammelt vekselpanel. Noe utmurt bindingsverk. En bit av tidligere panel med hull etter granatsplint fra utbruddet av 2. verdenskrig er ført opp i posisjon på vestre gavlvegg.
Vinduer Nyere vinduer med isolerglass i seks små ruter i hver ramme.
Dører En enfløyet nyere dør med lite vindfang på vestre gavlvegg. Flere eldre innvendige dører, bl.a. en (påfôr et) med bladhengsler, ant. opprinnelig, mot korridor i 1. etg.
Tak Saltak med enkeltkrum teglsten.
Piper To murte piper

Vern

Verneklasse

1

Vernets omfang

Eksteriør og interior

Kommentar

Antagelig Kaholmenes eldste bygning, og sammen med Havnehuset den eneste gjenværende opprinnelig sivile bygning. Autentisiteten er svekket pga. vindus- og panelutskiftning, men bygningen er likevel på grunn av sin alder, historie og plassering høyt bevaringsverdig, både isolert sett og som del av miljøet.

1 Omtales i inventarprotokollen 1855–57 som «østre Contoirbygning (:forhen Commandantbolig:)»

2 Fra 1858

3 Fra 1887

4 Riksarkivet: OSCF, Ingeniørdetasjementets arkiv, boks 152. Stående bygninger på S. Kaholmen ved utgangen av 1846 var iflg. Broch: Kontorbygningen (tidl. våningshus i to etg.), l: 29', b: 171/2' og h: 15'; Marketenteribygningen, l: 34', b: 32' og h: 10'; Barakken, l: 64', b: 36' og h: 22', samt endel mindre bygninger nevnt som Brændeskuret, Smedjen, Det gamle Fæhuus, Krudtkjælderen, Tørkehuset, Poteteskjælderen og Barakkelatrinet. Det er vanskelig å se at 0009 kan være en av disse bygningene, dels fordi målene ikke stemmer og dels fordi bygningen allerede i 1855 omtales som tidligere kommandantbolig – det synes lite trolig at bygningen skal ha endret funksjon to ganger på så kort tid – altså fra kontor til kommandantbolig og så tilbake til kontor. Antagelig omtaler Broch kun bygninger i militært eie. Vi vet at bygninger på Søndre Kaholmen ble skjøtet over til militæretaten så sent som i 1854.

5 Riksarkivet: OSCF, Ing.det., pk. 76.

6 I inventarprotokollen for årene 1858–60 fremgår følgende, som forvanskes av skrivefeil: «.... og til den Ende 1. Etage paaført den vestre 1. Etages Bindingsverksbygning og en del udvændige Forandringer foretatt, hvorved Bygningen har erholdt den nærværende Form.» (Riksarkivet: OSCF, Ingeniørdetasjementets arkiv, boks 152)

1750
Det hevdes gjerne at bygningen skriver seg fra ca. 1750, og at den opprinnelig har vært gjestgiveri for sjøfarende. Den synes ikke å vær e nevnt i Th. Brochs inventarbeskrivelse fra 1846.
1857
Bygningen bestod av en toetasjes laftebygning og en enetasjes utmurt bindingsverksbygning, begge utvendig panelt og tegltekket.
1858
Bygningen fikk sin nåvær ende form ved at bindingsverksdelen ble påbygget en etasje. Den kom etter dette til å fungere som marketenteri.
1887
Bygningen omgjort til kontor for ingeniørdetasjementet.
1911
Endel innredningsarbeider gjort for å kunne benyttes til bolig for en løytnant og til kontorer for 2. bataljon En mindre husholdningskjeller utgravet og utmurt. En døråpning gjenpanelt og en dør utskiftet, en enkel panelvegg oppsatt i 1. etg. og kjøkken innredet i et rom i 2. etg.
1972
Ombygging fra kontorer til forlegning: reparasjoner og nytt utvendig panel, riving av takark. Oppsetting av innvendig trapp, WC, vindfang. Innredning av forlegningsrom, wc og dusjrom m.m. Benyttet som forlegning for befalsskolens øverste avdeling frem til 1992.
1980
Byttet armatur i korridorer.
1985
Nytt utvendig panel mot øst, overbygg over inngangsdør.
1992
Etterisolert gulv i rom 4 og 5, reparert tak i rom 4, oppussing i begge rom. Innredet til kontorer.

Ingen treff