Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0050 Befalsforlegningen Gamle Horten

Image "070902c_22_01.jpg" without description

M 1:5000

Image "070902c_22_02.jpg" without description

Befalsforlegning Gamle Horten, oppført ca. 1780–90 sett fra nordøst. Deler av bygningene hørte opprinnelig til uthusanlegget for Horten gård og gjestgiveri.

Image "070902c_22_03.jpg" without description

Stallmesterbolig og kaserne sett fra sydvest.

Image "070902c_22_04.jpg" without description

Fasade mot øst.

Image "070902c_22_05.jpg" without description

Eldre fylingsdør med empire-preg. Kasernen har en rekke forskjellige dører av ulik årgang.

Image "070902c_22_06.jpg" without description

Tidligere stallmesterbolig mot vest.

Image "070902c_22_07.jpg" without description

Port inn til gårdsrom mot vest.

Image "070902c_22_08.jpg" without description

Østre fløy med åpne svalganger mot innvendig gårdsplass.

Image "070902c_22_09.jpg" without description

Trapp i svalgang.

Image "070902c_22_10.jpg" without description

Miljø mot nord. 0056 Marinemusikken og 0054 Solbakken til høyre.

Image "070902c_22_11.jpg" without description

Østre del av bygningen sto oppført som uthus til gjestgiveriet på Horten da marinestasjonen overtok og omgjorde anlegget til kaserne og bygde på nye fløyer (etter 1825).

Image "070902c_22_12.jpg" without description

Stallmesterbolig, detalj inngang.

Image "070902c_22_13.jpg" without description

Plan, 1. etg. 1993, 1:200.

Image "070902c_22_14.jpg" without description

Fasade mot øst, detalj.

Image "070902c_22_15.jpg" without description

Snitt.

Inv.nr. og navn

0050 Befalsforlegningen Gamle Horten

Tradisjonelt navn

Bolig E-F, Gamle Horten,

Oppført / arkitekt

Ant. 1780–1790

Nåværende funksjon

Boliger for militære mannskaper

Opprinnelig funksjon

Uthus for gjestgiveriet på Indre Horten, bolig for arbeidere ved verftet

Historikk

1780–1790 (antatt)

Bygd som uthus i forbindelse med oppbygging av nytt gjestgiversted på Indre Horten, nord for tidligere gjestgivergård (Det røde hus). Byggherren var Peder Walløe.

Ca. 1820

Ervervet av Marinedepartementet. En Syns- og Granskningsforretning viste da at uthusene besto av to brøstfeldige Laaver, tvende gode Hølader, Stald og Fjøs, et grundmuret Sauehus, 3 Vognskur og et Vedskur. Uthusene var uten bordkledning og hadde dårlig eller manglende taktekking. Et hus med fire rom var tømret opp, men sto uinnredet

1825–1827

Uthuset ombygd til kaserne for arbeidere ved verftet og betydelig fornyet. Hovedfløyen og sidefløyen i laftet tømmer ble utformet som svalgangsbygninger i to etasjer der svalene bandt sammen smalere og bredere deler av bygningen slik at taket kunne føres ut i ens bredde. Den tredje siden besto av uthus samt en en-etasjers laftet bygning på utsiden. Boligdelene hadde stående, høvlet kledning malt med oljemaling og var tekket med taksten i likhet med uthusene. Saagodtsom alle skillevegger oppgis å være i utmurt bindingsverk. Disse veggene var rappet med kalkpuss

1875–1882

Hovedbygningen hadde nå 21 leiligheter av 10. klasse; et 14–17 m2 værelse med ovn, kjøkken med skorsten og benk samt to doble leiligheter av 9.klasse. Hver bolig hadde et låsbart skap på veggen utenfor, antagelig til mat, en liten loftsbod og et vedskjul. Fløybygningen mot syd hadde en toroms leilighet med bryggerhus nede og en to-roms leilighet oppe. Den 1-etasjers sidebygningen mot vest var stallmesterens bolig. Inntil kjøkkenet her var det oppført et panelt hus bygd av utmurt bindingsverk der en halvpart ble brukt av stallmesteren, den andre av verftet til lyktebod m.v. Inn mot gårdsplassen på østsiden av stallmesterboligen, var det inndelte halvtaksskur, brukt til ved, likeledes på begge sider av halmboden til 0051 Stallen og langs gjerdet rundt gårdsplassen. Det var også inngjerdete hager langs stallmesterboligen og langs hovedbygningen

1895–1905

I dette tidsrommet ble nesten alle enkeltrommene i hovedbygningen slått sammen to og to til større boliger. Det ene kjøkkenet fikk nå komfyr (jernovn) mens det andre ble innredet til kammers. I sidebygningen til stallmesterboligen ble det innredet et værelse med kvist over.

1968

Omlegging av tak: Steintekking på hovedfløyene skiftet ut til hollandsk tegl. Reparasjon av piper over tak og takluker. Etterisolering og utskifting av ytterkledning på sydvendt gavl (rustikkpanel). Ny teglstein på østre takflate, vestre fløy

1974–1975

Brakkene ombygd til befalsforlegning

1984–1985

Takluker fjernet pga. lekkasjeproblemer. Godkjent av Riksantikvaren. Reparasjon og delvis omtekking av tak

1987,1988

Innvendig oppussing, drenering, utskifting av taktekking, utvendig malerarbeid, VVS-installasjoner

Beskrivelse

Hovedkonstruksjon

Lafteverk med innslag av utmurt bindingsverk i skillevegger og i uthus. Bindingsverk i skur.

Antall etasjer

To etasjer med delvis innredet loft i hovedfløy og sidefløy Ytre sidebygning mot vest har 1½ etasje, bryggerhus / uthus mot gårdsrom i en etasje.

Fundament / kjeller

Bruddsteinsgrunnmur

Vegger

Tømrede vegger og vegger i bindingsverk utvendig panelt, innvendig dels panelt, delt platekledt

Etasjeskiller

Trebjelkelag

Ytterdører

Til hver leilighet / mannskapsrom er der enfløyede fyllingsdører av noe ulik utforming, de eldste med liggende speilfyllinger

Vinduer

Toramsvinduer med to glass i rammen er dominerende vindustype. En del treramsvinduer med to glass i rammen mot indre gårdsplass. Toramsvinduer med tre glass i rammen i fløybygning mot vest (bolig) i tillegg til en del mindre enramsvinduer

Tak

Delvis valmet tak (hovedbygning) og delvis saltak i den sammenhengende takflaten rundt det indre tunet. Pulttak over uthusbygning / byggerhus mot vest i indre gårdsrom. Alle tak tekket med takstein av tegl

Pipe

10 teglsteinspiper

Vern

Verneklasse

1

Vernet omfatter

Eksteriør og interiør

Kommentar

Anlegget som helhet har betydlig pedagogisk- og historiefortellende verdi. Deler av bygningene var opprinnelig uthus med tilknytning til det gamle ferge- og gjestgiverstedet på Horten. Disse bygningene dannet utgangspunktet for den eldste del av marinestasjonen. Anlegget fikk sin nåværende hovedutforming rundt 1825. Ombygning og senere bruksendringer forteller om Marinestasjonens funksjoner og utvikling. Til tross for intensiv bruk er likevel en rekke arkitektoniske detaljer i behold. Dette gjelder ikke minst den velholdte hovedbygningen og fløybygningen med åpne svalganger og vakkert utformede trappeløp. Sammen med en tredje sidefløy og uthus er svalgangsbygningene gruppert rundt et indre tun som byr på betydelige opplevelsesverdier. Interiøret er sterkt preget av ombygning. Vernet gjelder eksteriøret som helhet med svalganger, dører og detaljer i utvendig trapperom samt indre (eldre) hovedstruktur med rester av eldre arkitektoniske detaljer som idag kan være skjult av senere ombygging

Andre referanser: Riksantikvarens arkiv: Foto Sinding-Larsen 1959, I . Backer 1974. Diverse korrenspondanse ang. ombygninger / reparasjon (kopi Forsvarsbygg / Vestfold fylkeskommune.

Militær inventarbeskrivelse 1882 med senere påtegninger

Vestfold FK: Diverse korrespondanse ang. ombygninger / reparasjon (kopi FB)