Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0077 Bryggerhus N Paviljong

Image "070902c_62_01.jpg" without description

M 1:1000

Image "070902c_62_02.jpg" without description

Bryggerhus, paviljong nord (0077) til Brakke C. Ifølge de eldre inventarbeskrivelsene hadde uthusene en todelt port inn til det opprinnelige vognskuret.

Image "070902c_62_03.jpg" without description

Fasade mot nord med stall- og fjøsvinduer. Et eldre foto hos Riksantikvaren viser de to offisersbryggerhusene uten puss på veggen mot nord.

Image "070902c_62_04.jpg" without description

Snitt- og planskisse juli 1970.

Image "070902c_62_05.jpg" without description

I dette byggerhuset er møkkaluken fra stallen til gårdsrommet ikke murt igjen.

Image "070902c_62_06.jpg" without description

Vindu inn mot gårdsrom. Vinduet er gammelt, men det er usikkert om det er opprinnelig eller om det er satt inn senere i forbindelse med ny innredning av bryggerhuset. Gjenbrukte vinduer av denne typen kan stamme fra Brakke C eller en av de andre boligbrakkene.

Image "070902c_62_07.jpg" without description

Innside, eldre labankdør.

Inv.nr. og navn

0077 Bryggerhus N Paviljong

Tradisjonelt navn

Bryggerhus for nordre offiserspaviljong, Brakke C

Oppført / arkitekt

1841–1843

Nåværende funksjon

Uthus for bolighus

Opprinnelig funksjon

Bryggerhus og stall for offisersfamilie

Historikk

1843

Oppført som grundmuret bygning i 1. etasje med loft tekket med tagsten. Utvendige vegger afskuret med kalk. Inneholdt bryggerhus med skorstener (gruer), innmurt bryggepanne, benk, strykeværelse med kakkelovn, stall til to hester, fjøs til en ku, sælekammer, redskapskammer og vognskur, dessuten rommelig høyloft. Til dette var det stige i gangen foran stallen og fjøset. På utsiden hadde høyloftet ark med dører der høyet ble heist inn. Her var 4 vanlige vinduer og 2 stallvinduer, 8 magedøre (delte dører) med lås og dobbelt port for vognskur. Skilleveggene var i utmurt bindingsverk som var rappet på begge sider, det var murstein i bryggerhusgulvet, øvrige rom hadde plankegulv. Takene i bryggerhus og strykeværelse hadde kalkpuds på forskaling. To frittstående murer mellom bryggerhus og offiserspaviljong skilte gårdsrommet fra gaten og fra de meniges gårdsrom. Inntil muren mot gaten var det gjødselbinge og privet i utmurt stenderverk, mot de meniges gårdsrom et vedskjul av bindingsverk. Under muren her var det en felles brønn med pumpe inne i hvert av gårdsrommene. Nedgang til kjeller med trapp av kalksten ved boligen. På utsiden av gårdsrommet og foran gavlen av offiserspaviljongen var der hage inngjerdet med stakitter. Murene rundt de øvrige gårdsrommene er beskrevet som pusset og tekket med takpapp, men et eldre bilde viser bryggerhus 0077 og 82 samt mur mot nord til Brakke C og D uten puss

Ca. 1900

Tidligere vognskur innredet til strykeværelse

1984–1988

Drenering, pussarbeider, reparasjon av tak: ikke anført, men ant. utført som for de andre uthusbygningene)

Beskrivelse

Hovedkonstruksjon

Bærende teglsteinskonstruksjon

Antall etasjer

1

Fundament / kjeller

Bruddsteinsgrunnmur, senere påstøpt

Vegger

Murvegger utvendig pusset, innvendige skillevegger i utmurt bindingsverk opprinnelig rappet med kalk. I dag dels platekledt m.v.

Etasjeskiller

Trebjelkelag mot loft

Ytterdører

Tredør, panelt.

Vinduer

Torams vinduer med ti glass i rammen. To ettrams vinduer med fire glass i rammen mot gaten mot nord

Tak

Halvvalmet tak tekket med teglstein

Pipe

En teglsteinspipe

Vern

Verneklasse

1

Vernet omfatter

Eksteriør og interiør

Kommentar

Bryggerhuset tilhørte nordre offiserspaviljong i Brakke C i det vestlige brakkestokk-kvartalet. Den opprinnelige innredningen med egne bryggerhuskjeler, strykeværelse, stall og fjøs viser at det høyere offiserene hadde selvstendige husholdninger. Dette sto i kontrast til underoffiserene og de meniges boliger og bryggerhus der det var felles gårdsrom og bryggerhus uten innredning for hester og kyr. Bryggerhus 0077 har bevart flere eldre opprinnelige detaljer slik som møkkaluke til tidligere stall. Anlegget som helhet har stor fortellerverdi i tillegg til arkitekturhistoriske kvaliteter. Vernet omfatter eksteriøret som helhet samt indre hovedstruktur og eldre arkitektoniske detaljer som viser til eldre funksjoner slike som bl.a. åpning til møkkaluke, trapp opp til loft m.v.

Historiske tegninger: Ingen

Andre referanser: Militær inventarbeskrivelse 1882

RA antikvarisk arkiv: Horten / B79. Ulike utkast til brakkebebyggelsen. Et av utkastene viser nordre fasade til 0060 Brakke A samt bryggerhus 0065 slik de ble utført. Eldre foto som viser 0077 og 0082 Bryggerhus og mur uten puss, noe som skal ha sammenheng med partivis utskifting av eldre kalkpuss med sementpuss etter annen verdenskrig