Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0956 Byvollen

Inventaropplysninger
Inventarnavn Byvollen
Inventarnummer 0956
Byggeår 1832
Opprinnelig bruk Forsvarsverk
Nåværende bruk Voll, del av festningshistorisk landskap
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Bæresystem Ca. 200 m lang jordvoll. Usikker utstrekning; går over i naturlig forhøyning mot syd

Vern

Verneklasse

1

Vernet omfatter

Byvollen som helhet

Kommentar

Byvollen er interessant som den eldste delen av forsvarsverkene rundt Karljohansvern og må ses i sammenheng med de daværende planene om å oppføre en større garnisonsby på innsiden. Befestningsplanene for Marinens tidligere hovedverft og den planlagte garnisonsbyen var gjenstand for lang diskusjon og en rekke endringer. Neste byggetrinn, Strandbatteriene, Citadellet og Norske Løve og Vollporten / Søndre voll, ble først igangsatt rundt 1850. Strandbatteri I og Citadellet er nå revet. "Vernet omfatter den eksisterende jordvollen som helhet med rester av banketter på innsiden

1 C. F. Vetlesen var sjef for Ingeniørdetachementet for Horten og Fredriksvern 1822–1832

2 Tegninger i ØSD-arkiv

1832
Byvollen påbegynt av H.J. Vetlesen 1 i forbindelse med byggingen av Brakke B (inv.nr. 0066). Dette var den første befestningen ved Horten, en jordvoll med banketter for oppstilling av skyts som skulle beskytte den planlagte garnisonsbyen og det bakenforliggende verftet (nåv. Marinesamfunnsområde) mot øst
1839 - 1843
Brakkestokk-komplekset fullført av kapt. F.H. Aubert (0060 –82). Brakke A (0060) oppført nærmest vollen (på innsiden)
1933
Idrettsplass fullført ved nordenden av Byvollen (tegninger fra 1917 2 ). Inngrep i nordre ende av vollen?
1970
Idrettsplassen utvidet. Inngrep i nordre del av vollen samt på innsiden (vestsiden) for parkering

Ingen treff