Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0132 Garasje og verksted

Image "070902c_116_01.jpg" without description

M 1:5000

Image "070902c_116_02.jpg" without description

Plan 1992.

Image "070902c_116_03.jpg" without description

Bygningen sett fra nordøst. I bakgrunnen 0111 Verftsporten.

Image "070902c_116_04.jpg" without description

Snitt.

Image "070902c_116_05.jpg" without description

Verksted, opprinnelig sproitehus / brannstasjon, oppført 1858, sett fra øst. Brannstasjonen hadde utkjørsel både mot Verftet og mot Marinesamfunnsområdet.

Image "070902c_116_06.jpg" without description

Østvegg, detalj.

Image "070902c_116_07.jpg" without description

Den tidligere brannstasjonen sett fra verftssiden.

Inv.nr. og navn

0132 Garasje og verksted

Tradisjonelt navn

Sprøitehus, inv.nr. 083. Senere brannstasjon

Oppført / arkitekt

1858

Nåværende funksjon

Verksted for gartner og driftstekniker

Opprinnelig funksjon

Sprøitehus

Historikk

1858

Oppført som en-etasjers murstensbygning, utvendig fuget, innvendig avrappet og med bordtak tekket med tegl. Det 26 m lange og 10 m brede Sprøitehuset hadde hele murgavler og var bygget inntil Verftsmuren som dannet bakvegg. Ut mot gaten ved brakkestokkene var det fem doble porter mens det var seks på vestsiden ut mot verftet. Rom for oppbevaring av håndsprøyter i midten, i hver ende kammers med ovner til ettersyn og reparasjon av (brann)sprøyter m.v. Her var det også dobbel port mot verftet. Brannspøyterommene var panelt under bjelkene, lerfyld på loftet og med kakkelovn (jernovn)

1882

Kammerset mot nord var nå nylig omgjort til oppbevaringsrom for to dampsprøyter

1898–1902

Dobbel port laget inn til kammers mot nord for inn- og uttaking av dampsprøyte. I 1901–1902 innlagt vann i sprøytehuset

1945–

Karljohansvern Politi- og brannkorps overtok vaktbygningen etter de tyske vaktstyrkene

1950–1958

Nytt slangetårn oppført mot syd, tilhørende 0111 Verftsporten (tidspunkt ikke angitt)

1982

Riksantikvaren godkjente innsetting av vinduer i tre eksisterende portåpninger.

1984 –1986

Takarbeider. Tekking med taksteinsplater av metall. Utskifting av ytterdører / porter

Beskrivelse

Hovedkonstruksjon

Bærende teglsteinskonstruksjon

Antall etasjer

1

Fundament / kjeller

Bruddsteinsgrunnmur senere påstøpt

Vegger

Mursteinsvegger utvendig fuget, innvendig opprinnelig rappet

Etasjeskiller

Ingen

Ytterdører

To doble labankporter mot øst (vinduer innsatt i tidligere, nå gjenmurte portåpninger)

Vinduer

Torams vinduer med buet avslutning med hhv. 5(10) og 4 glass i rammen

Tak

Saltak tekket med sorte taksteinsplater, inntil nylig tekket med krum (sort) takstein. Lengst mot nord og syd er taket med vanlig krum teglstein

Pipe

Tre teglsteinspiper

Vern

Verneklasse

Fredet bygning (fredet ved forskrift 18.10.2000)

Vernet omfatter

Fredet eksteriør

Kommentar

Sprøitehuset, senere brannstasjon, fra 1858 er en del av den eldre, sammenhengende bebyggelse langs verftsmuren. Huset var bygget for å betjene både verftsområdet og bolig- og samfunnsområdet utenfor med porter på begge sider. Karljohansvern har for øvrig hatt et av landets eldste brannkorps, antagelig etablert allerede ved grunnleggingen av marinestasjonen. Anlegget som helhet har stor fortellerverdi. Innvendig bærer bygningen preg av endrede funksjoner og utskifting av eldre utstyr og innredning. Fredningen gjelder eksteriøret som helhet

Historiske tegn.: ØSD-arkiv: Oversiktskart 1917

Andre referanser: Tønsberg blad 1.4.1964: Omtale av brannstasjonens historiske tradisjoner. Korrespondanse ang. ombygninger 1982 i Vestfold FK arkiv (kopi FB)