Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0837 Mastedammen

Inventaropplysninger
Inventarnavn Mastedammen
Inventarnummer 0837
Byggeår 1840
Opprinnelig bruk Oppdemmet mastedam der tømmer til rundholter ble oppbevart i kasser, nedsenket i vannet
Nåværende bruk Uten funksjon
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Bæresystem Mastedammen er demmet opp med en jord- og steinfylling i sørenden av en opprinnelig smal sjøbukt på østsiden av Østøya

Vern

Verneklasse

1

Vernet omfatter

Anlegget som helhet

Kommentar

Mastedammen er i dag uten funksjon, men er fortsatt bevart som et teknisk kulturminne. Den må ses i sammenheng med den bevarte kjølhalingskaien ved oppsynsmannsboligen (0281) på Østøya og de øvrige anleggene i Strømsundet mellom Mellomøya og Østøya med det stupbratte masteberget nord i sundet. Mastene ble slept ut hit fra Mastedammen, trukket opp på Mellomøya og heist på plass på skutene som lå innunder berget. Anleggene i Strømsundet var en viktig del av den tidlige skipsbyggingsvirksomheten ved Marinens Hovedverft. Vernet omfatter mastedamanlegget som helhet med spesiell vekt på rester av eldre oppdemming mot indre Havn

Andre referanser: Militær inventarbeskrivelse 1882 med senere endringer

1819
Østøya og Mellomøya ervervet sammen med gården Horten, Brom og Apenes
1840
Mastedammen anlagt samme år som 0281 Oppsynsmannsboligen på Østøya og 0423 Fredskrutthuset på Mellomøya
1841
En kjølhalingskai oppført nedenfor oppsynsmannsboligen i Strømsundet mellom Mellomøya og Østøya. Samme år ble det også oppført en brygge for Fredskrutthuset på Mellomøya. Et høyt berg lenger nord i sundet tatt i bruk som masteberg
1877
Magasin for Torpedovesenet, skur, brygge m.v oppført øst for Mastedammen i forbindelse med etablering av Marinens Torpedovesen som hadde sitt hovedkontor på Bromsjordet. Brygger oppført i viken nedenfor Mastedammen
1895 - 1915
Økt aktivitet i området. En rekke magasinbygninger m.v. oppført. Ny brygger, jernbanespor m.v. Demningen til Mastedammen antagelig forsterket i fremkant i forbindelse med anlegging av kjørevei

Ingen treff