Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0056 Marinemusikken

Image "070902c_30_01.jpg" without description

M 1:5000

Image "070902c_30_02.jpg" without description

Fasade mot vest.

Image "070902c_30_03.jpg" without description

«Marinemusikken», oppført 1838, er en av de eldste bygningene på Karljohansvern, oppført etter at marineverftet ble etablert. Den gamle Artilleri- og matroskasernen har tjent både som sjauerbrakke, bolig for feiermester og som marketenteri (militært utsalgs- og serveringssted). Bygningen er idag i bruk som kommunal barnehage. Fasade mot øst.

Image "070902c_30_04.jpg" without description

Miljø mot øst. I det trange mellomrommet mellom denne bygningen og kjøpmannsgården (0056) ved siden av sto det inntil 1970-årene et bryggeri i teglstein.

Image "070902c_30_05.jpg" without description

Eldre, antagelig opprinnelig vindu, i gavlen i fløy mot øst.

Image "070902c_30_06.jpg" without description

Eldre fyllingsdør med empire-inndeling på nordsiden av østre fløy. Døren vender ut til «bakgården» mellom det tidligere marketenteriet og (0054) kjøpmannsgården der det tidligere sto et bryggeri.

Image "070902c_30_07.jpg" without description

Området mellom de eldste forlegningsbrakkene og Verftet har alltid vært åpent.

Inv.nr. og navn

0056 Marinemusikken

Tradisjonelt navn

Artillerikasernen, Marinemusikken, Brakke G-H

Oppført / arkitekt

1838

Nåværende funksjon

Barnehage

Opprinnelig funksjon

Artillerikaserne og matroskaserne, sjauerbrakke , bolig for feiermester mot nord og marketenteri («krambod») i østfløy

Historikk

1838

Første del av bygningen oppført.

1878–1879

Loftet over feiermester-boligen innredet med ett rom og kjøkken i hver gavl som reservebolig ved oppussing av barakkene. Køyeplasser og ovn til innlosjerte sjauere om sommeren på loftet mellom rommene

1882

Inneholdt da en 37,5 m lang bygning med vaktstue for sivile vakter og stallkar mot syd (to rom), et større vaktrom (tidl. matroskaserne) og et musikkskoleværelse for Sjømilitære Korps (tidl. artillerikaserne). Deretter en gang og mot nord en 82,5 m lang sjauerbrakke med bod på enden der det også kunne legges fire mann. Nordenfor denne igjen en bolig for feiermesteren med tre rom og kjøkken. I et halvtaksskur mot sydøst var der også innredet en bolig (værelse) for en underoffiser med vegger av stenderverk fylt opp med ½ stensmur (utmurt bindingsverk). På nordsiden av skuret en gang mot de store vaktværelsene. Tilbygg mot øst i bygning «H»(18 m) som inneholdt marketenteri med spiserom og to værelser for marketentersken. Veggene av utmurt bindingsverk var utvendig panelt og innvendig avrappet med kalkpuss og oljemalte unntatt musikkskoleværelset som var malt med limfarge. Gulv av plank, innvendige tak av høvlede bord som var limhvittet. Spiseværelset i marketenteriet skal ha fungert som offisersmesse inntil Sjømilitære Samfund ble bygget i 1883-85

Ca. 1895

Tre av rommene i feiermesterboligen slått sammen til ett i tillegg til at et tidligere skomakerverksted ble innlemmet i leiligheten med en ny dør, mens tidligere dør fra skomakeren til sjauerbrakken ble gjenmurt. I boligen til marketenteriet ble det åpnet et nytt vindu mot sør i det største rommet.

1902

Alle rom sør for sjauerbrakken overdratt til musikkskolen. Køyebukkene her fjernet. Feiermesterboligen i nordenden ble samtidig overdratt til vakten og innredet med køyer

1959

Diverse ombyggingsarbeider. Marinemusikkenovertok bygningen

1967

Omlegging av tak

1977

En hel del plating av gulv, vegger og tak, bl.a .i musikkskoleværelset. Nye vinduer i 2. etg. Østfløy

1984–1989

Utskiftning av vinduer og innvendig oppussing bl.a. med toaletter. Omtekking av tak

1997

Ominnredet til barnehage

Beskrivelse

Hovedkonstruksjon

Utmurt bindingsverk. Tilbygg i bindingsverk

Antall etasjer

En etasje med innredet loft

Fundament / kjeller

Bruddsteinsgrunnmur uten kjeller

Vegger

Utmurt bindingsverk utvendig panelt, innvendig platet eller panelt

Etasjeskiller

Trebjelkelag

Ytterdører

Mot gårdsrommet (øst) to doble fyllingsdører med innsatt glass, ett med overliggende vindu samt enfløyet panelt dør. Fyllingsdør i gavlende mot nord. Eldre fyllingsdør med liggende speil på nordsiden av østre tilbygg. Enfløyet panelt dør med overlysvindu mot øst.

Vinduer

Fire og seksrams krysspostvinduer, to toramsvinduer med tre glass i rammen i ark mot gårdsrom. I deler av bygget toramsvinduer uten inndeling (50-tallstype). Eldre, bevart toramsvindu med seks glass i rammen i gavl på fløy mot øst

Tak

Saltak med arker tekket med teglstein. Pulttak tekket med papp på noen mindre utbygg

Pipe

Syv teglsteinspiper

Vern

Verneklasse

1

Vernet omfatter

Eksteriør og interiør

Kommentar

En enkel, men svært sammensatt bruksbygning som har inneholdt en rekke funksjoner som matros- og artillerikaserne, marketenteri og sjauerbrakke, korpsmusikklokale m.v. Bygningen bærer preg av intensiv bruk og endringer som forteller om utviklingen ved marinestasjonen og skiftende behov. Vernet omfatter eksteriøret som helhet samt indre (eldre) hovedstruktur med rominndeling og rester av eldre arkitektoniske detaljer, inkludert slike som i dag kan være skjult av senere ombygging

Andre referanser: Arkiv ØSD: tegning fra 1959 (stålskuff 22). Få opplysninger. Militær inventarbeskrivelse 1882 med senere endringer