Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0130 Magasin B

Image "070902c_110_01.jpg" without description

M 1:5000

Image "070902c_110_02.jpg" without description

Plan og snitt Magasin B. I nordre del er det satt opp etasjeskiller i betong.

Image "070902c_110_03.jpg" without description

Magasin B sett fra øst. Nordre del av bygningen ble sterkt skadet av bombing i 1945 og måtte rives. En lagerbygning ble senere oppført på tomten (0131 til venstre) I forgrunnen Dokken som ble fullført i 1861.

Image "070902c_110_04.jpg" without description

Fasade mot kanalen mot øst. Magasin B har kvaderpuss, «innfarget» med knust tegl i sokkeletasjen.

Image "070902c_110_05.jpg" without description

Magasin B, oppført 1839 av P.H. Aubert med omkringliggende miljø. Til høyre 0129 Magasin A oppført ca. 1864. Til venstre for Magasin B ligger Dokken, ca. 1860, som er solgt og dermed ute av Forsvarets eie.

Image "070902c_110_06.jpg" without description

Hjørne mot Indre Havn, detalj.

Image "070902c_110_07.jpg" without description

Hoveddørene inn til magasinet er jernbeslått og dekorert.

Image "070902c_110_08.jpg" without description

Kanalbreddene har alltid vært et yndet spaserområde for befolkningen på Karljohansvern og I Horten. Bildet viser Kanalen med de gamle poplene som tidligere sto langs med breddene.

Image "070902c_110_09.jpg" without description

Fra interiøret. I to av etasjene er magasinrommene innredet med halv- eller mesaninetasjer noe som ga mer lagringsplass. Størstedelen av denne innredingen er bevart.

Image "070902c_110_10.jpg" without description

Plan 1. etg., 1993, 1:200.

Image "070902c_110_11.jpg" without description

Et tredje magasin ble også planlagt oppført på Horten. Dette ble aldri realisert. Udatert tegning Forsvarsmuseets arkiv

Image "070902c_110_12.jpg" without description

I Forsvarsmuseets arkiv finnes nok en udatert tegning en magasinbygning som har flere likhetstrekk med Magasin B med en innvendig trekonstruksjon og stolperekker. Bygningen har også mange likhetstrekk med et planlagte «tredje magasin» (se foran), men tegningen over viser blant annet buede åpninger over hvert portrom. De planlagte magasinene er tegnet med en sokkeleller kjelleretasje i huggen sten i en utførelse som var vanlig senere på 1800-tallet. Sokkeleetasjen har også overhvelvede rom.

Inv.nr. og navn

0130 Magasin B

Tradisjonelt navn

Magasin No. 2

Oppført / arkitekt

1839 av ingeniøroffiser F.H Aubert

Nåværende funksjon

Lager, kontor, museum

Opprinnelig funksjon

Magasin for utrusting av flåten, fartøyenes materialinventarium, slik som tauverk, artilleri, magasingods m.v. Et av rommene ble brukt til gymnastikkrom (ant. inntil 0090 ekserserhuset ble bygget). En del av magasinet ble etter hvert også brukt som oljelager.

Historikk

1839

Magasin No. 2 ble oppført i 3 ½ etasje i murstein og var opprinnelig ca. 157 m langt. Hele 1. etasje ble pusset med kvaderpuss i tillegg til hjørner, risalitter, bånd og gesimser. Øvrige ytre veggflater ble fuget uten puss. Alle vinduene ble utstyrt med jernsprosser. Alle innvendig murvegger ble rappet (enkel slemmepuss). Etasjeskiller av treverk holdt oppe av innvendige stolperekker. Magasinet ble oppført med valmet tak opprinnelig tekket med blå taksten nedlagt i cementmørtel (ant. hydraulisk forsterket kalk) og var utstyrt med lynavledere.

Bygningen ble delt i tre avdelinger ved hjelp av to gjennomgående trapperom som gikk over alle etasjene. Bygningen hadde også to hele skillevegger i mur som gikk gjennom alle etasjene. Disse brannveggene dannet sørvegg i hvert trapperom. De ulike avdelingene var avdelt ved langsgående ganger. En rekke rom var inndelt ved hjelp av hyllerader, dels også av mellomgulv eller »messanin-etasjer» langs ytterveggene for å tilfredsstille lagringsbehovet. De fleste rom-mene i første etasje hadde mursteinsgulv. I etasjene over var det pløyde plankegulv, noen av dem med åpne mellomrom for at luften skulle sirkulere. I loftsetasjen var det installert spillverk over lagerdørene mot kanalen til å heise tunge gjenstander opp fra båtene i magasinkanalen.

1840

Kai og kanalanlegg mellom magasin B og planlagt magasin A ferdigstilt

1869

0129 Magasin A ferdig og anlegget fullført

1874–1876

Brann ved verftet i 1874. I 1876 ble de to innvendige brannveggene forhøyet over tak pga. brannsikkerheten. Vinduene mot magasinkanalen og på gavl mot nordøst sikret med innvendige jernlemmer der det ikke var slike fra før

1898–1899

Innredning og avdeling av to nye rom. Bygningen forsterket med to nye påler fra grunnen samt en påle i 3. etasje

1905–1906

Et temperert dusjbad innredet for innkomne mannskaper i bekledningsmagasinet. Oljelagerets rom pusset med rabbitz (mellomste gang, nordre rom). Søndre gang, nordre rom fikk gulv av betong og ble innredet for oppbevaring av salt kjøtt og flesk, likeledes på sydsiden der det ble oppbevart reserveproviant. I deler av bygget, spesielt i søndre del, ble det lagt nye, tette gulv, enkelte med stubbloft. Disse rommene ble oppvarmet og brukt bl.a. til proviantmagasin, seilloft og formannskontor. Her ble det også lagt vannledning.

Sommeren 1905 ble loftsetasjen frem til søndre branngavl skadet av brann. Her ble det lagt midlertidig bølgeblikk over.

1945

Magasinet sterkt skadet av alliert bombing den 23. februar 1945. Nordre del av magasinet fullstendig ødelagt.

1946

Magasinet reparert og delvis gjenoppbygget etter ødeleggelsene i 1945. Nordligste del som ble imidlertid revet helt ned og i 1961 erstattet av 0132 bygg i betong. Etasjeskiller i tidligere midtre del gjenoppbygd i betong.

1973–1977

Ominnredning av nordre del med kontorer i første etasje og spisesal / taletter i 2. etasje. Innredning av garderobe til båtvakt

1981–1989

Innreding av nye rom, isolering og utbedring av VVS-anlegg. Baldakiner over innganger. Utskifting av vinduer

1991

Omtekking av tak. «Tilbakeføring» til sort glasert takstein (anbefalt av Fylkeskonservator)

1999–2000

Planer om innredning av deler av museet til nytt redningsmuseum

Beskrivelse

Hovedkonstruksjon

Bærende teglsteinskonstruksjon

Antall etasjer

3 ½ etasjer

Fundament / kjeller

Dels bruddsteinsgrunnmur, dels pelefundament med faskiner under søndre del

Vegger

Sokkeletasje utvendig pusset, for øvrig fuget teglsteinsmur med trukne gesimser m.v.. Innvendige vegger opprinnelig avrappet. Noen av veggene i dag kledt med plater m.v. Innvendig brannvegg som deler bygningen i to (opprinnelig tre)

Etasjeskiller

Delvis trebjelkelag (søndre del), delvis armert betong i rekonstruert del mot nord

Ytterdører

Jernplatedører, dels med dekor

Vinduer

Hovedsakelig toramsvinduer med buet avslutning og ti glass i rammen. Enkelte nyere toramsvinduer med tre glass i rammen. I øverste halvetasje etramsvinduer med tolv glass i rammen

Tak

Valmet tak tekket med krum glasert takstein (opprinnelig tekket med «bla.a. tagsten nedlagt i Cementmørtel»)

Pipe

12 piper av teglstein

Vern

Verneklasse

1

Vernet omfatter

Eksteriør og interiør

Kommentar

Magasin B fra 1839 var sammen med magasinkanalen det første av de store byggeprosjektene som ble gjennomført på Karljohansvern. På grunn av budsjettoverskridelser, endrede planer, politiske forhold m.v. ble imidlertid ikke anlegget med det motstående Magasin A fullført før i 1861. Riving av nordre del og innvendige reparasjoner etter skadene fra bombeangrepet i 1945 har redusert den arkitektoniske helheten noe. Den gjenstående delen av Magasin B har imidlertid høy antikvarisk verdi både som enkeltbygg og som del av et helhetlig miljø sammen med Magasin A, Magasinkanalen, Dokken og kaier og anlegg rundt denne (ute av Forsvarets eie) på vestsiden av Magasin B er en viktig del av dette miljøet (se tegning under 0131 Sentrallager). Vernet gjelder eksteriøret som helhet samt rester av eldre hovedstruktur i interiøret, indre stolperekker, rominnredning, trapperom, vinduer samt øvrige eldre arkitektoniske detaljer

Hist. tegn: ØSD-arkiv: Fundament magasin samt Tverrsnitt magasin. Tekst: To tegninger i tidligere ØSD arkiv viser fundamenter til et magasin. Den ene tegningen er merket Magasin 1 på østre side av kanalen (Magasin A), men tegningen gir antagelig en illustrasjon av fundamenteringen for begge magasinene som fundamentet til Magasin 1 på østre side av kanalen (ant. Magasin B) Tegning datert

ØSD-arkiv: Plantegning 1900

Andre referanser: RA antikvarisk arkiv: plansjer