Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0073 Bryggerhus S Paviljong

Image "070902c_58_01.jpg" without description

M 1:5000

Image "070902c_58_02.jpg" without description

Bryggerhus til søndre offiserspaviljong, Brakke C.

Image "070902c_58_03.jpg" without description

Bryggerhuset sett fra de meniges gårdsrom.

Image "070902c_58_04.jpg" without description

Fra gårdsrommet.

Image "070902c_58_05.jpg" without description

Plan og snitt, tegning juni 1990.

Inv.nr. og navn

0073 Bryggerhus S Paviljong

Tradisjonelt navn

Bryggerhus for søndre offiserspaviljong, Brakke C

Oppført / arkitekt

1841–43 av F.H. Aubert

Nåværende funksjon

Uthus for bolighus

Opprinnelig funksjon

Bryggerhus med stall og fjøs for offisersfamilie

Historikk

1843

Oppført som grundmuret bygning i en etasje med loft tekket med tagsten. Utvendige vegger afskuret med kalk. Inneholdt bryggerhus med skorstener (gruer), innmurt bryggepanne, benk, strykeværelse med kakkelovn, stall til to hester, fjøs til en ku, sælekammer, redskapskammer og vognskur, dessuten rommelig høyloft. Til dette var det stige i gangen foran stallen og fjøset. På utsiden hadde høyloftet ark med dører der høyet ble heist inn. Her var 4 vanlige vinduer og 2 stallvinduer, 8 magedøre (delte dører) med lås og dobbel port for vognskur. Skilleveggene var i utmurt bindingsverk som var rappet på begge sider, det var murstein i bryggerhusgulvet, de øvrige var plankegulv. Takene i bryggerhus og strykeværelse hadde kalkpuds på forskaling.

To frittstående murer mellom bryggerhus og offiserspaviljong skilte gårdsrommet fra gaten og fra de meniges gårdsrom. Murene var pusset og tekket og i 1882 tekket med takpapp. Inntil muren mot gaten var det gjødselbinge og privet i utmurt stenderverk, mot de meniges gårdsrom et vedskjul av bindingsverk. Under muren her var det en felles brønn med pumpe inne i hvert av gårdsrommene. Nedgang til kjeller med trapp av kalksten ved boligen. På utsiden av gårdsrommet og foran gavlen av offiserspaviljongen var der hage inngjerdet med stakitter

1900–1905

Tidligere vognskur innredet til strykeværelse. Et beboelsesrom innredet i uthuset

1984–1991

Ant. ompussingsarbeider som i de andre bryggerhusene (ikke anført). Ny taktekking av tegl

Beskrivelse

Hovedkonstruksjon

Bærende teglsteinskonstruksjon

Antall etasjer

1

Fundament / kjeller

Bruddsteinsgrunnmur, senere påstøpt

Vegger

Murvegger utvendig pusset (opprinnelig ant. sekkeskurt) , innvendige skillevegger i utmurt bindingsverk opprinnelig rappet med kalk. I dag dels platekledt m.v.

Etasjeskiller

Trebjelkelag mot loft

Ytterdører

Tredører, panelt

Vinduer

Torams vinduer med et glass i rammen (opprinnelig torams med ti glass i rammen. Liggende etrams vinduer mot syd (tidligere stallvinduer). (Vinduer mot gårdsrom ikke undersøkt)

Tak

Halvvalmet tak tekket med teglstein

Pipe

En teglsteinspipe

Vern

Verneklasse

1

Vernet omfatter

Eksteriør og interiør

Kommentar

Bryggerhuset tilhørte søndre offiserspaviljong i Brakke C i det vestlige kvartalet med brakkestokker. Den opprinnelige innredningen med egne bryggerhuskjeler, strykeværelse, stall og fjøs viser at de høyere offiserene hadde selvstendige husholdninger som sto i kontrast til underoffiserene og de meniges boliger. Deres gårdsrom var felles for flere og hadde ikke innredning for hester og kyr. Anlegget som helhet har store arkitekturhistoriske kvaliteter i tillegg til høy fortellerverdi. Bryggerhuset representerer et av dem som ble midlertidig ominnredet til leiligheter, noe som viser den i perioder intensive utnyttelsen av boligmassen ved marinestasjonen. Vernet omfatter eksteriøret som helhet, innvendig rester av eldre hovedstruktur og arkitektoniske detaljer

Historiske tegninger: Ikke funnet

Andre referanser: ØSD-arkiv (kopi FB). RA antikvarisk arkiv: Horten B79, eldre foto. Militær inventarbeskrivelse 1882 med senere endringer