Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0129 Magasin A

Image "070902c_106_01.jpg" without description

M 1:5000

Image "070902c_106_02.jpg" without description

Snitt.

Image "070902c_106_03.jpg" without description

Magasin A sett fra magasinkanalen. Ombyggingsarbeider under innredning av nytt Fotomuseum sommeren 2000.

Image "070902c_106_04.jpg" without description

Magasin A og Magasin B sett fra kanalen

Image "070902c_106_05.jpg" without description

Magasin A på østsiden av magasinkanalen ble fullført først ca. 25 år etter at Magasin B sto ferdig. Det yngste magasinet skiller seg utvendig noe fra det eldste i tillegg til at det har innvendige vegger oppført i mur samt overhvelvelvede, bombesikre rom.

Image "070902c_106_06.jpg" without description

Plan til et bombefast proviantmagasin fra 1840-årene, signert Garben, samsvarer i store trekk med utførelsen av Magasin A. Da dette ble oppført i 1860-årene fikk det imidlertid en annen eksteriørbehandling. På Garbens tegning er det indikert kvaderpuss på den nederste etasjen og et trukket bånd under gesimsen tilsvarende utførelsen på Magasin B som sto ferdig i 1839. Har Garben eller andre medhjelpere brukt Auberts tegning fra det første byggetrinnet som underlag for et nytt magasin som skulle være bombefast og med ytterligere en etasje?

Image "070902c_106_07.jpg" without description

To tegninger i tidligere ØSD arkiv viser fundamenter til et magasin. Den ene tegningen er merket Magasin 1 på østre side av kanalen (Magasin A) som er fundamentert dels på bruddsten, dels på pæler, mens 0130 oppgis å være fundamentert på pæler med faskiner under søndre del av magasinet som gikk ut i vannet.

Image "070902c_106_08.jpg" without description

Store varedører med heisanordning for inn- og utlossing ut mot kanalen. Båter som trengte utrustning kunne dermed ekspederes svært effektivt. Broen vi skimter i forgrunnen er av nyere dato.

Image "070902c_106_09.jpg" without description

Magasin A ble oppført med kornmagasiner i nordre ende – derav luftekhullene i muren. Stillasene til venstre var oppsatt i forbindelse med utskifting av takstein 2003–2004.

Image "070902c_106_10.jpg" without description

Også Magasin A fikk ble truffet av bombene som traff Karljohansvern i februar 1945, men skadene lot seg utbedre. I forgrunnen til høyre nordre ende av Magasin B som ble fullstendig ødelagt av bombetoktet og måtte rives.

Inv.nr. og navn

0129 Magasin A

Tradisjonelt navn

Magasin No. 1

Oppført / arkitekt

Fullført antagelig i årene 1861–1864 av Thrane. P.L. Thrane var da sjef for Ingeniør-Detachementet og byggearbeidene. De eldste tegningene kan imidlertid stamme fra Garbens planer fra 1844, eventuelt fra Aubert1. Aubert tegnet det første magasinet (0130), oppført 1839, og laget utkast til flere bygninger i 1840-årene.

Nåværende funksjon

Marinemuseum, Fotomuseum, lager, administrasjon

Opprinnelig funksjon

Magasin for utrusting av flåten bl.a. med kornmagasin i tillegg til kasematter for mannskaper i deler av 1. etasje

Historikk

1861–1864

Magasin A / Magasin No. 1 ble oppført i mursten i samme lengde som Magasin B, 156,871 m. Magasin A ble imidlertid bygd i fire etasjer i stedet for tre og uten kvaderpuss på sokkeletasjen som det eldre magasinet. Magasin A er i helhet oppført i murstein, glatt avfuget, men har i likhet med det andre, hjørner og gesimsdetaljer i granitt. Som Magasin B ble det delt i tre deler med gjennomgående trapperom. Magasin A har imidlertid indre bærevegger og bæresøyler i mur i stedet for tresøyler. De to nordre delene av magasinet er overdekket av ca. 1 m tykke hvelv, mens søndre del hadde brannvelv i 1 ½ stens mur. Hvelvene var dekket av asfaltpapp og drypprør. Valmet tak, opprinnelig tekket med glaseret blaa taksten.

Hver av de tre hoveddelene av magasinet har vært avdelt med en gang og med trapper mellom etasjene. En trappeoppgang i nordenden av bygget fører helt opp til taket. Nordre ende av magasinet ble innredet som kornsiloer med trekantede lufteluker i murverket. Noen av silorommene ble kledt innvendig med bordkledning. Her er også innrettet en heisanordning for kornsekker som kunne trekkes av hester. I 4 etasje har det vært heisanordninger ut mot kanalen over lagerdørene inn til hver etasje. Til sammen 9 overvelvede, bombesikre kasematter ble innredet i nordre og midtre delen av magasinet. Innvendige yttervegger oppgis å ha vært rappet mens selve hvelvene oppgis å være fuget.

I første etasje var det brolegning på flere gulv, mens øvrige gulv oppgis å ha vært pløyet (plank; dvs. tregulv)

1874–1876

Brann ved verftet. Etter brannen ble takhvelvingen utvidet slik også trappegangen til taket på nordsiden av bygget også ble overhvelvet. I tillegg ble det innsatt 214 fag med innvendige jernlemmer på vinduene der slike manglet fra før

1885

Tekket med engelsk skifer på lekter

1904–1908

To av de vestre kornsilorommene innredet i to etasjer til lagerrom for intendanturen. Gulvet i første etasje påstøpt betong. I 1907–08 ble vestre gang 2. etasje innredet for magasinering av bøker. I 1. etasje ble det innredet et eget hvelv for hemmelige bøker

1940–1945

Tysk okkupasjon. Bygningen skadet av alliert bombing i 1945

1945

Reparert etter krigsslutt og tatt i bruk igjen

1970–1979

Montering av brannherdige plater i himling på museet. Takarbeider. Gjenoppmuring av fire piper over tak

1980–1989

Div. bygningsarbeider bl.a. med utskifting av enkeltvinduer

1998–2000

Bygningsarbeider i forbindelse med innredning av nytt nasjonalt fotomuseum i øverste etasje

2002

Innredning av vestibyle og besøkssenter for Marinemuseet i 1. etasje mot sjøen

Beskrivelse

Hovedkonstruksjon

Bærende teglsteinskonstruksjon med sokkel, gesims og hjørnekvadere i granitt. Øverste etasje er overvelvet

Antall etasjer

4

Fundament / kjeller

Bruddsteinfundament, mens den søndre delen står på peler

Vegger

Mursteinsvegger utvendig fuget. Innvendige for en stor del pusset / rappet, dels sener platet, Gjennomgående indre brannvegger som deler bygningen i to (opprinnelig tre)

Etasjeskiller

Hovedsaklig trebjelkelag, men over første etasje er det 1 ½ stens velv. Øverste etasje er overvelvet

Ytterdører

Doble fløydører av jernplater

Vinduer

Toramsvinduer med buet avslutning og ti glass i rammen

Tak

Valmet tak tekket med sementtakstein (opprinnelig glasert, blå takstein).

Pipe

Fire teglsteinspiper over tak

Vern

Verneklasse

1

Vernet omfatter

Eksteriør og interiør

Kommentar

De to magasinbygningene med mellomliggende kanal utgjør sammen med brakkestokk-kvartalene de antikvarisk mest verdifulle delene av den tidligere marinestasjonen. Magasin A ble oppført i noenlunde samme utforming i 1860-årene som Magasin B, fullført i 1839, men er preget av den nye arkitektoniske stilen på marinestasjonen etter 1850. I Magasin A ble hele vegglivet oppført i upusset mur mens Magasin B hadde sokkeletasje med kvaderpuss. Det yngre magasinet ble også oppført med innvendige skillevegger i mur og en rekke overhvelvede rom som kunne fungere som kasematter. Magasin A der det indre, overhvelvede taket kunne omgjøres til et takbatteri i tilfelle krig, fikk dermed en fortifikatorisk utforminget som til en viss grad skulle kompensere for de da reduserte planene for befestningen rundt marinestasjonen. Magasinbygningene ble oppgitt å ha vært av de største murbygningene i Europa da de sto ferdig. Vernet omfatter eksteriøret som helhet samt innvendig hovedstruktur, trapperom, trapper, vinduer og øvrige eldre arkitektoniske detaljer

Hist. Tegn RA - arkiv

Andre ref. FB+RA-arkiv

Turid Yvenes: Carl Johans Værn Horten. Magistergradsavhandling i kunstihistorie. UiO 1995. Korrespondanse og tegninger i forbindelse med ombygging til nytt fotomuseum

1 Garben signerte utkast til flere bygninger i sin store plan fra 1844. Det er usikkert om Garben personlig utførte tegningene eller om de bare ble appobert (godkjent) av ham. 1844-tegningene kan også være en videreføring av Auberts tegninger fra 1830-årene som er forsvunnet. Se også Yvenes 1995 s. 139