Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0061 Bryggerhus S Paviljong

Image "070902c_38_01.jpg" without description

M 1:5000

Image "070902c_38_02.jpg" without description

Gårdsrommet mellom Brakke A og B. Bryggerhus 0061 i forgrunnen til høyre. I bakgrunnen 0060 Ekserserhuset.

Image "070902c_38_03.jpg" without description

Bryggerhus 0061 hører til søndre paviljong i Brakke A, her sett fra det innelukkede gårdsrommet. Dør- og vindusåpninger er endret; bryggerhuset har tidligere hatt dobbel port til vognskjul. Opprinnelig møkkaluke til venstre er murt igjen.

Image "070902c_38_04.jpg" without description

Bryggerhuset har rester av opprinnelig stall- og fjøsinnredning i søndre del av bygningen. Den gjenmurte møkkaluken er synlig fra innsiden.

Image "070902c_38_05.jpg" without description

Plan og snitt. Tegning juni 1971.

Image "070902c_38_06.jpg" without description

Dobbelt port med labankdører og gamle beslag fører inn til offiserspaviljongens portrom.

Inv.nr. og navn

0061Bryggerhus S Paviljong

Tradisjonelt navn

Bryggerhus

Oppført / arkitekt

1839–42 av F.H. Aubert

Nåværende funksjon

Uthus for bolighus

Opprinnelig funksjon

Bryggerhus, stall og fjøs for offisersfamilie

Historikk

1842

Oppført som grundmuret bygning i én etasje med loft tekket med tagsten. Utvendige vegger afskurede med kalk. Inneholdt bryggerhus med skorstene (gruer), innmurt bryggepanne, benk, strykeværelse med kakkelovn, stall til to hester, fjøs til en ku, sælekammer, redskapskammer og vognskur, dessuten rommelig høyloft. Til dette var det stige i gangen foran stallen og fjøset. På utsiden hadde høyloftet ark med dører der høyet ble heist inn. Her var 4 vanlige vinduer og 2 stallvinduer, 8 magedøre (delte dører) med lås og dobbelt port for vognskur. Innvendige skillevegger i utmurt bindingsverk som var rappet på begge sider, det var murstein i bryggerhusgulvet, de øvrige var plankegulv. Takene i bryggerhus og strykeværelse hadde kalkpuds på forskaling. I de øvrige var det bordtak

To frittstående murer mellom bryggerhus og offiserspaviljong skilte gårdsrommet fra gaten og fra de meniges gårdsrom. Murene var pusset og tekket med takpapp. Inntil muren mot gaten var det gjødselbinge og privet i utmurt stenderverk, mot de meniges gårdsrom et vedskjul av bindingsverk. Under muren her var det en felles brønn med pumpe inne i hvert av gårdsrommene. Nedgang til kjeller med trapp av kalksten ved boligen. På utsiden av gårdsrommet og foran gavlen av offiserspaviljongen var der hage inngjerdet med stakitter. Kilde: Inventarbeskrivelse 1882

1984–1991

Drenering, pussarbeider, reparasjon av tak. Omtekking med ny taktegl

1998–1999

Renovering. Ompussing med kalkmørtel

2002

Omfattende soppskader pga. lekkasje fra tak og manglende utlufting (stenging av ventiler, nye vinduer med skumtetting m.v.) Fullstendig rehabilitering bl.a. med utskifting av flere gulv

Beskrivelse

Hovedkonstruksjon

Bærende teglsteinskonstruksjon

Antall etasjer

1

Fundament / kjeller

Bruddsteinsmur, senere påstøpt

Vegger

Murvegger utvendig pusset, innvendige skillevegger i utmurt bindingsverk opprinnelig rappet med kalk. I dag dels platekledt m.v.

Etasjeskiller

Trebjelkelag mot loft

Ytterdører

Tredør, panelt.

Vinduer

Torams vinduer med ti glass i rammen. Et etrams vindu med ti glass (nyere) mot gårdsrom. Liggende enrams vindu, hele mot gaten i sør (nyere type)

Tak

Halvvalmet tak tekket med teglstein

Pipe

En teglsteinspipe

Vern

Verneklasse

1

Vernet omfatter

Eksteriør og interiør

Kommentar

Bryggerhuset tilhørte søndre offiserspaviljong i Brakke A i det østlige brakkestokk-kvartalet. Den opprinnelige innredningen med egne bryggerhuskjeler, strykeværelse, stall og fjøs vitner om at de høyere offiserene hadde selvstendige husholdninger som sto i kontrast til underoffiserenes og de meniges boliger og gårdsrom. Disse gårdsrommene var felles for flere og hadde heller ingen innredning for hester og dyr. Den hierarkiske strukturen i byggemåte- og innredning av såvel uthus som leiligheter har stor fortellerverdi og gir sjeldne innblikk i 1800-tallets boforhold i en militærleir. I disse bryggerhusene var det heller ikke innredet for hester og kyr. Vernet gjelder eksteriøret som helhet og rester av eldre hovedstruktur samt eldre arkitektoniske detaljer i interiøret. Dette gjelder spesielt rester av stall- og fjøsinnredning med opprinnelig gulv i søndre del av bygget som er intakt tross utbedring etter soppangrep (2002)

Andre referanser: Militær inventarbeskrivelse 1882