Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0126 Verksted og kontor

Image "070902c_102_01.jpg" without description

M 1:5000

Image "070902c_102_02.jpg" without description

Snitt og plan.

Image "070902c_102_03.jpg" without description

Verksted, tidligere skur til fabrikasjon av fyrverkeri, oppført i gårdsrommet til 0124 Laboratoriet, sett fra sydøst.

Image "070902c_102_04.jpg" without description

Ulike arbeidshus for behandling av eksplosivt eller brannfarlig materiale ble oppført i det lukkede gårdsrommet ved 0124 Det hvite hus (Laboratoriet). Gårdsrommet var inngjerdet og det var også planlagt en beskyttende halvmur mot selv Laboratoriet. På en tegning fra 1916 er bygningene i gårdsrommet krysset over (under). Flere av de mindre bygningene ble nå revet. En tegning 1949 viser at de to skurene da var sammenbygd.

Image "070902c_102_05.jpg" without description

Østre del av bygget sett fra syd. Verkstedet har likhetstrekk med andre arbeidshus på Karljohansvern.

Image "070902c_102_06.jpg" without description

Inv.nr. og navn

0126 Verksted og kontor

Tradisjonelt navn

Skur til fabrikasjon av fyrverkeri

Oppført / arkitekt

Byggeår 1875–1876 er oppgitt i nåværende inventarbeskrivelse. Deler av skuret kan være eldre sammenlignet med beskrivelse av laboratoriebygning fra 1839 (I:0124) og inventarbeskrivelse fra 1882

Nåværende funksjon

P.t. uten funksjon / lager

Opprinnelig funksjon

Skur til fabrikasjon av fyrverkeri

Historikk

1875–1876

Oppført et aabent skur paa stolper i laboratoriets nordvestre gårdsrom, 7,5×5 m langt. Veggen mot syd og vest var innkledt. Tekket med skifer på lekter uten bordtak. Gulv belagt med mursten på høykant. I midten av skuret fantes en granittblokk til fabrikasjon av raketter.

1893

Satsblandingshus (antagelig tennsats-) oppført øst for fyrverkeriskur

1913

På kart angitt som pressehus og blandingshus. Andre bygninger i gårdsrommet ser ut til å ha blitt endret på dette tidspunktet slik som satsbod m.v. mot verftsmur mot sør

1949

Tegning som viser sammenbygning av de to skurene, nå kalt kanonkontrollverksted og kanonkontrollkontor, med mellomliggende elektroverksted, senere benevnt som instrumentrom (1968)

1976

Utskiftning av vinduer

1984

Malt og delvis omtekking av tak

Beskrivelse

Hovedkonstruksjon

Bindingsverk

Antall etasjer

1

Fundament / kjeller

Støpt grunnmur uten kjeller

Vegger

Ut- og innvendig panelt bindingsverk

Etasjeskiller

Ytterdører

Enkel tredør

Vinduer

Toramsvinduer. Et ettramsvindu ved inngangsdør

Tak

Saltak tekket med tegl

Pipe

1

Vern

Verneklasse

2

Vernet omfatter

Eksteriør

Kommentar

Bygningene angis oppført i 1839, samtidig med Laboratoriet, men det knytter seg usikkerhet til om det er de samme husene som står i dag eller om det er bygd videre på skuret som ble satt opp i 1875–76, eventuelt et senere bygg. De tidligere verkstedsbygningene er interessante som vitnemål om den eldre strukturen og driften av laboratoriet og verftet, men er sterkt preget av senere ombygging. Vernet omfatter eksteriøret som helhet

Referanser: ØSD-arkiv 33 Arbeidshus samt tegninger i tilknytning til Laboratoriet.

Historiske tegninger: 33 Arbeidshus Ulike arbeidshus for behandling av eksplosivt eller brannfarlig materiale ble oppført i det lukkede gårdsrommet ved 0124 Laboratoriet. Til dette var det også planlagt en beskyttende halvmur mot selve Laboratoriet. I dag står bare de to av bygningene tilbake. Tegning datert 1 1915.

33 Laboratoriet Tegning datert 1916

Laboratoriet II Ditto viser situasjonen gårdsrommet ved 0124 Laboratoriet (utsnitt) og er antagelig utført i forbindelse med planer om endringer (utsnitt av gårdsromplan + tegning av satsblandingshus)

I 1949 ble det utarbeidet tegninger til ombygging av syreboden i gårdsrommet. Øvrige bygninger inntil Verftsmuren er nå fjernet

Sammenbygging Sammenbygning av tidligere verksteder, tegning datert 1949

33 Sjøforsv Artilleri Plan over regulering av bygninger i gårdsrommet til 0124 Laboratoriet 1932–1949

Andre referanser: Militær inventarbeskrivelse 1882 med senere endringer (kopi FB)