Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0836 Kjølhalingskai

Inventaropplysninger
Inventarnavn Kjølhalingskai
Inventarnummer 0836
Byggeår 1841
Opprinnelig bruk Kjølhalingskai. Skutene ble lagt inntil kaien og ved hjelp av taljer lagt over på siden slik at reparasjoner og arbeider på skipsskrogene kunne utføres
Nåværende bruk Uten funksjon
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Bæresystem Kjølhalingskaien er oppført i huggen kalksten med utvendig forblendingsstein. Området på innsiden av kaiarmene er i dag oppfylt med jord, men spor av taljebrønner er fortsatt synlig

Vern

Verneklasse

1

Vernet omfatter

Anlegget som helhet

Kommentar

Kjølhalingskaien er tidligere oppført som administrativt fredet i en oversikt over statens bygninger. Kaien som er oppført under «Værksteder» i de gamle inventarbeskrivelsene er et sjeldent teknisk kulturminne fra seilskutetiden og den militære verftsindustrien. Anlegget må ses i sammenheng med den oppmurte Mastedammen øst på Østøya som ble anlagt samtidig. Likeledes med Masteberget på Mellomøya, et stupbratt, høyt berg på den andre siden av sundet. Skipsmastene ble fraktet bort hit fra Mastedammen, tatt i land på Mellomøya og slept opp til toppen av berget for deretter å fires ned på seilskutene som la seg under i det trange, men smule sundet. Anleggene i Strømsundet var en viktig del av den tidligere skipsbyggingsvirksomheten ved Marinens Hovedverft. Vernet omfatter kjølhalingskaianlegget som helhet, og steinbygd kaifront med rester av opprinnelige taljebrønner og det utfylte området på innsiden

Andre referanser: Militær inventarbeskrivelse 1882 med senere endringer

1819
Østøya og Mellomøya ervervet sammen med gården Horten, Brom og Apenes
1840
Oppsynsmannsboligen på Østøya oppført samtidig med Fredskrutthuset på Mellomøya. Til oppsynsmannsboligen hørte også uthus der det var høylåve og fjøs av stenderverk
1841
Kjølhalingskai i hugget kalkstein oppført i Strømsundet nedenfor oppsynsmannsboligen. Den vestre kaisiden var ca. 44 m lang, høyden 2 m. Mot sør løp en ca. 12,5 m lang profilmur eller arm. Kjølhalingskaien ble oppført med fem brønner med ringbolter og Terker, for feste av taljer m.v. Brønnene var hver vel 3 m lange og 1,8 m brede. Både kaisider og brønner var forblendet med Bedækningssten. Brønnene kunne tildekkes med tjærede lemmer og for hver av dem var det oppmurt fotstykker for feste av spill
1861
Tørrdokken på verftsområdet ferdigstilt. Etter dette skal kjølhalingskaien på Østøya ha mistet noe av sin betydning. Omleggingen fra seiltil dampskip og stålskrog i denne perioden bidro også til at aktiviteten ved anleggene i Strømsundet ble mindre

Ingen treff